logo
prev

Categoria: Reportage

8 Responses to “Cuba him”

 1. 1
  Eddie:

  .

  thanks!…

 2. 2
  Homer:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 3. 3
  donald:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. 4
  edwin:

  .

  good info!!…

 5. 5
  scott:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. 6
  Gregory:

  .

  hello!…

 7. 7
  jimmie:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 8. 8
  darryl:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 • 0
 • 0.004 s (1/250) (1/250)
 • f/1.8
 • shutter priority (semi-auto)
 • 100
 • 1.8000001165881
 • 0
 • No
 • 50.00 (500/10)
 • 75
 • 1
 • 192

Category: Reportage

image
2010 © Alessandro Tripodi - web agency: Gigasweb.it

Cuba him aprile 2010

succ