logo
prev

Categoria: Reportage

6 Responses to “Cuba boys”

 1. 1
  Troy:

  .

  спс за инфу….

 2. 2
  Max:

  .

  благодарю….

 3. 3
  Lynn:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 4. 4
  nelson:

  .

  ñïàñèáî!…

 5. 5
  harold:

  .

  ñïñ!!…

 6. 6
  Dave:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 • 0
 • 0.001 s (1/800) (1/800)
 • f/1.8
 • shutter priority (semi-auto)
 • 100
 • 1.8000001165881
 • 0
 • No
 • 50.00 (500/10)
 • 75
 • 1
 • 192

Category: Reportage

image
2010 © Alessandro Tripodi - web agency: Gigasweb.it

Cuba boys aprile 2010

succ